Foolish things

1 Korinthe 1:26-31
Zie slechts, broeders, wat u was toen u geroepen werd: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit Hem is het, dat u in Christus Jezus bent, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hem roemen in de Here.

Veel gelovigen kijken naar zichzelf en vragen zich af; ‘hoe kan God dit gebruiken. Wat zou Hij ooit kunnen doen met dit hoopje rommel.’ Maar God ziet heel anders dan de mens. De bijbel is vol van verhalen van gewone, normale mensen met fouten en tekortkomingen die toch wonderbaarlijke dingen doen door Gods hulp. God is JUIST op zoek naar iemand die niet alle gaven en talenten heeft zodat Hij de eer krijgt door dat leven heen!

Laten we kijken naar de roeping van David

Saul was een man van aanzien. Hij torende hoog boven alle andere Israelieten uit. Toen hij als koning gekozen werd stemde het hele volk ermee in. Het was een logische beslissing om zo’n grote, sterke man te kiezen om koning te zijn over het volk.
Maar toen kwam David…Saul wordt afgewezen omdat hij niet het hart heeft om God te volgen en de profeet wordt naar het huis van David’s vader gestuurd om de nieuwe koning te zalven. David’s vader, Isai, had 8 zonen. Toen de profeet op bezoek kwam stelde Isai al zijn zonen aan hem voor; behalve David. Let op wat de bijbel zegt over dit gebeuren:
Toen zij binnenkwamen, en hij Eliab zag (de oudste zoon), dacht hij (Samuel): Zeker staat hier voor de Here zijn gezalfde. Maar de Here zei tot Samuel: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens ziet namelijk wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan. 1 Samuel 16:6,7

Uiteindelijk, nadat alle zeven zonen niet door God gekozen worden, vraagt Samuel of er toch nog een achtste zoon is. Toen werd David geroepen. Zijn vader had hem van te voren nooit verwacht dat David gekozen zou worden. Hij wilde hem niet eens aan de profeet voorstellen. David wordt door zijn vader afgewezen, maar God kiest hem juist. Toen de profeet David zag, zei God tegen hem: Sta op, zalf hem, want deze is het.

Het was dwaas in mensenogen om David te kiezen te midden van zijn broers. Maar God koos hem. Hoe kijk je naar je eigen leven? Misschien heeft God je geroepen voor een specifieke taak, je wordt er enthousiast van als je er over nadenkt. Maar dan al gauw daarna wordt je weer ‘back to reality’ getrokken door gedachten als: ‘Jij kan dat toch niet’, ‘wie denk jou nou dat je bent’, ‘er zijn toch duizend anderen die dat beter kunnen’, ‘hoe gaat God jou nou kunnen gebruiken, je gaat falen’ enz enz enz.
We krijgen allemaal die gedachten. Maar ik wil dat je weet; dat zijn NIET Gods gedachten!

Gods gedachten voor jou zien er heel anders uit

Ef 1:5,6 – In liefde heeft Hij ons van tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons geaccepteerd heeft in de Geliefde.
God heeft jou voordat je geboren werd geroepen en bestemd om Zijn kind te zijn! Hij houdt van je en heeft je GEACCEPTEERD in Jezus!

Johannes 15:9 – Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik jullie liefgehad
Johannes 15:16 – Niet jij hebt Mij, maar Ik heb jou uitgekozen en aangewezen
Psalm 139:14 – Ik loof U, omdat ik wonderbaarlijk ben toebereid
Jeremia 1:5 – Voordat Ik je vormde in de moederschoot, heb Ik je gekend

Het is zo makkelijk om in de valkuil van vergelijken te vallen. Er is altijd wel iemand aan te wijzen die het beter kan dan jij. Mozes had ook allerlei excuses om onder Gods roeping uit te komen. Ik ben niet bekwaam is ons excuus. Ik geloof dat Gods antwoord zo klinkt: MOOI ZO!
Wat een vreemd antwoord zeg je misschien. Maar Gods verlangen is om Zijn bekwaamheid in jou te stoppen zodat Hij alle eer krijgt van jouw leven. Vlees kan niet staan in de tegenwoordigheid van God. Dus verheug je in jouw zwakte en jouw tekortkomen en leun op God met heel je kracht, en laat Hem machtig door je heen stromen!

Paulus was ook niet bekwaam

2 Kor 3:5,6 – Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een niuew verbond.
2 Kor 4:7 – Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons.

In Zijn ogen ben je een succes. Je bent Zijn kind, Zijn erfgenaam, de zegen van Abraham rust op je, je naam staat opgeschreven in het boek des levens, Zijn liefde is in je hart uitgestort door de Heilige Geest, je bent gekozen en apart gezet en je hebt een thuis in de hemel waar je voor eeuwig zult leven in Zijn heerlijkheid! En daarbovenop heeft Hij beloofd Zijn bekwaamheid over jou uit te gieten zodat jij voor al het werk dat Hij je roept volledig toegerust bent! (Handelingen 1:8)

Je kunt dus een dwaas voor Jezus zijn

Misschien zijn alle natuurlijke kansen tegen je, maar God is met je!
Als God met je is, wie kan er dan tegen je zijn? Lees Psalm 18 maar eens!
Vers 30 zegt: Met U loop ik op een legerbende in, en met mijn God spring ik over een muur.
Het maakt dus niet uit welk obstakel in je weg staat, en het maakt ook niet uit welk excuus je in de weg legt. Wat uitmaakt is, Wie is er met je?

2 Kor 12:9,10 – Mijn genade is je genoeg, want Mijn kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komt! Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

In mensenogen is het dwaasheid van God om jou te roepen voor het werk dat Hij wil dat je doet. In mensenogen is het ook dwaasheid om te denken dat je het ooit vervullen kan. Maar als we beginnen te zien door Gods ogen, dan kunnen we zien dat:

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben. 1 Kor 2:9

Wees bemoedigd, God is met je. Blijf Hem volgen en droom groot, want we dienen een GROTE GOD!

Liefde, Relaties en Huwelijk

Boodschap van Ben en Jacky Kroeske over liefde, relaties en huwelijk. Met praktische sleutels vanuit het Woord van God voor een succesvol huwelijk. We zijn geroepen om in eenheid te wandelen.

Waar ligt de focus van je liefde

Kolossenzen 3:2,3 – Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.

In het Engels (KJV) staat er in vers 2: Set your affection on things above, not on things on the earth.

In andere woorden, richt de focus van je affectie/liefde op de dingen die boven zijn, en niet die op de aarde zijn.

Ik geloof dat we veel vervulling mislopen omdat we nog te aarde-gefocust zijn. Ik geloof dat het Gods verlangen is dat we Hem gefocust worden. Hij wil het speerpunt van onze affectie/liefde zijn, het doel van ons leven, de kern van ons bestaan, het middelpunt van onze harten en liefde. Maar een gelovige die volledig vol zit met de dingen van de wereld zal moeite hebben God te zien in zijn dagelijkse wandel.

1 Johannes 2:15-17
Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet blijft tot in eeuwigheid.

God spreekt door Jakobus met nóg sterkere woorden:
Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. (Jakobus 4:4)

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik wil niet als vijand van God aangemerkt worden!

Je vraagt je misschien af, wat is dat ‘de wereld’?
De wereld refereert niet naar de mensen in de wereld, want God houdt van ieder persoon. Waar de bijbel naar verwijst is naar het corrupte waardensysteem van deze wereld, dat geregeerd en gemotiveerd wordt door de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. De wereld waar zonde gevierd wordt, waar ieder voor zichzelf leeft en niet voor God, waar men zich afzet tegen God en Zijn woord.

Weet je wat het is, als je Hem ontmoet hebt, zal de wereld oninteressant lijken. Alles wat ooit zo nastrevenswaardig leek, vervaagt nu tot niets. Net zoals dat lied zegt:

Turn your eyes upon Jesus,
look full in His wonderful face,
and the things of this world will grow strangely dim,
in the light of His glory and grace

Toen ik Jezus ontmoette, en Zijn liefde mij overspoelde, toen kon alles me gestolen worden, ik ging achter God aan! Zo’n liefde had ik nooit ervaren, zo’n vervulling, zo’n vrede, zoveel acceptatie! Werkelijk onbeschrijflijk. Zie, God is er niet op uit om te zeggen: ‘je mag niks meer, kom de hele week in de kerk zitten’….Hij is erop uit je hart te veroveren, zoals een jongeman achter het hart van zijn geliefde aan zit en er alles aan doet om haar liefde te winnen! Hij wil je hart!
Kun je je dan ook voorstellen wat een pijn het God doet als wij Hem, die ons alles gegeven heeft en ons dagelijks verheugd met overvloedige zegeningen, aan de kant schuiven voor vergankelijke dingen.

Laten we een beslissing maken om Hem het middelpunt van onze affectie te maken. Om niet te leven voor vergankelijke dingen, maar om ons leven te bouwen op de Rots, Jezus Christus. Laten we Hem eren en verheugen met onze liefde in antwoord op die van Hem. Laten we zeggen samen met de geliefde in Hooglied: Ik ben van mijn Liefste en mijn Liefste is van mij (hooglied 6:3).

Wandelen in liefde

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. (Rom 8:29)

Wist je dat jouw hemelse Vader jou ertoe bestemd heeft om gelijkvormig te zijn aan Jezus? Wist je dat dit je bestemming is? God heeft ons geroepen om te zijn zoals Jezus is. Wat een voorrecht, wat een wonder! Dat wij, die ooit zondaren waren, verloren in de wereld, afgescheiden van het leven, nu geroepen zijn en bestemd zijn om te zijn zoals onze Heer. Het perfecte, vlekkeloze Lam van God, vol liefde en bewogenheid, de Geliefde Zoon van de Vader. Wij mogen op Hem lijken.

Een van de meest vooraanstaande karakteristieken van Jezus is Zijn liefde. Alles wat Hij deed, was uit liefde. Hij kwam naar de aarde uit liefde voor de wereld (Joh 3:16). Hij genas de zieken uit liefde (Matt 9:35,36), voedde de menigte uit liefde (Matt 14:14-21), deed wonderen uit liefde (Joh 11:32-44).
Keer op keer was Hij innerlijk met ontferming bewogen. Niet omdat wij nu zo lieflijk waren. Wij waren ver van Hem verwijderd, als een kind dat zijn ouders afwijst. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren (Rom. 5:8). Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden (1 Joh 4:10).

God heeft ons dus liefgehad. Zeer liefgehad. En Hij heeft Zijn liefde uitgestort in onze harten door de Heilige Geest, Die ons gegeven is (Rom 5:5).
Diezelfde liefde die Jezus had toen Hij Zijn leven gaf voor een verloren, verrotte wereld, is dezelfde liefde die is uitgestort in onze harten. Het moment dat jij de Heilige Geest ontving, werd jij gedoopt in pure, onzelfzuchtige, grenzeloze liefde. Onze taak is om daarin te wandelen:
Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God (1 Joh 4:7).

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben (Joh 13:34).
Elke dag hebben we weer de keuze, vaak vele malen per dag, gaan we in liefde wandelen of niet. Het is zo makkelijk om in je vlees te schieten wanneer iemand tegen je snauwt. Het is zo makkelijk om lelijk te doen als iemand lelijk tegen jou doet. Maar dit is niet de weg die Jezus laat zien. Jezus riep aan het kruis: vergeeft het hen want ze weten niet wat ze doen. Wandel in vergeving, wandel in verdraagzaamheid, reken het kwade niet toe, wees genadig, laat bewogenheid en compassie opspringen in je hart, open je hart wagenwijd en laat die liefde uit je stromen naar een mens in nood.

Love Challenge

7-day Love Challenge!

Een nieuw gebod geef Ik u, Namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. (Johannes 13:34,35)

Met Valentijnsdag om de hoek, en alle verliefde stelletjes druk rozen en chocolaatjes voor elkaar aan het kopen zijn, willen we als gemeente ook aandacht besteden aan dit geweldige thema: Liefde. Hier heb ik het niet over een zoetsappige ‘puppy love’, maar over de onvoorwaardelijke, onzelfzuchtige liefde van God waarmee Hij ons heeft lief heeft gehad. Weet je dat God ontzettend veel van jou houdt?! Weet je dat je een geliefd kind van God bent? Weet je dat je geaccepteerd bent, een volwaardig kind van God, dat dezelfde liefde waarmee de Vader Jezus liefhad, Hij ook voor jou koestert? (1 Joh 3:2, Ef 5:1, Ef 1:6, Joh 17:23)

Omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, kunnen wij ook anderen liefhebben. (1 Joh 4:19)
Daarom wil ik in deze week van Valentijn een challenge/uitdaging aanbieden: 7 dagen van radicale, onzelfzuchtige liefde. Ik wil je uitdagen om elke dag een persoon te vinden die je Gods liefde kunt betonen. Als je getrouwd bent, raad ik je aan om bij je echtgeno(o)t(e) te beginnen! 🙂

Daarnaast zijn ideeën:

 • misschien een collega die je ergens mee kunt zegenen
 • Betaal iemands boodschappen/benzine
 • Bezoek een ouder, eenzaam persoon
 • Kook een maaltijd voor / bezo- ek een zieke
 • Deel het evangelie met iemand
 • Maak een praatje met / toon interesse in iemand op school/werk die eenzaam of down lijkt

Je zult zien dat kleine dingen een enorm verschil kunnen maken in het leven van een ander. Daarnaast zal je zelf een enorme vreugde ervaren in het delen van de liefde van God! Freely you received, freely give.
Ik werd hier vanochtend mee wakker, en het leek me een leuke uitdaging. Laat de Heilige Geest je leiden, vraag Hem ’s ochtends om mensen op je pad te brengen. Hij zal mensen op je gedachten brengen, bel ze op, bezoek ze.

Ik kijk ernaar uit zondag de verhalen te horen!

Gods wil voor Genezing

Psalm 103:1-5
Loof de Heere, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
Loof de Heere, mijn ziel,
en vergeet niet een van Zijn weldaden.
Die al uw ongerechtigheid vergeeft,
Die al uw ziekten geneest,
Die uw leven verlost van het verderf,
Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
Die uw mond verzadigt met het goede,
uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

God is vol van genade en bewogenheid.
– Jezus kwam om God te laten zien.
Hebreeen 1:3 – Hij, (Jezus) Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid
Johannes 14:8,9 – Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien: en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?

De Vader had Zijn wil omtrent genezing al lang laten zien.
Exodus 15:26 – Ik ben de Heere, uw Heelmeester.

Exodus 23:25,26 – U moet de Heere, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het aantal van uw dagen vol maken.

Jezus kwam om de Vader te laten zien. Als je je afvraagt wat voor God Hij is, kijk dan naar Jezus. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Zijn PERSOON.
Jezus liet de wil van God in genezing zien in Mattheus 8:1-3 wanneer die melaatse man tot Hem kwam en Hem vroeg, Heere, ALS U WILT, kunt U mij reinigen.
We weten allemaal dat God KAN doen wat Hij WIL. Maar of Hij het WIL is vaak de vraag. Jezus liet hier voor eens en voor altijd de wil van God voor genezing zien toen Hij die eeuwige woorden sprak: IK WIL HET, word gereinigd. Hallelujah! Hij wil het! Hij wil jou genezen, Hij wil jou bevrijden, Hij wil jou redden. Hij houdt van je, Hij is vol bewogenheid en genade.

De bijbel zegt verder dat Jezus Christus dezelfde is, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. (Hebreeen 13:8) Hij verandert nooit.
In Mattheus 8:16,17 staat: Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren, zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaj toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.

Als Jezus jouw ziekten op zich genomen en gedragen heeft betekent dat jij ze niet meer hoeft te dragen. En dat betekent ook dat het niet God’s plan is om jou ziek te maken.
Als je op dit moment door een gevecht heen gaat en je wordt belaagd met ziekte, vul jezelf dan met het woord van God. Vul jezelf met de waarheid, laat het geloof in je hart sterk worden, en blijf jezelf uitstrekken naar de Heer voor Zijn genezende aanraking.

Rusten in Rechtvaardigheid

Rotsvast in Rechtvaardigheid

Omgaan met aanstoot

Lezen: Numeri 16:1-35

Iets dat aanstoot geeft is een struikelblok. Iets dat je doet struikelen / vallen.

 • Dingen die mensen je aandoen, over je zeggen, juist niet doen waar je het wel had verwacht.
 • Dingen die God niet doet waar je het wel had verwacht.

Numeri 16 laat ons zien als voorbeeld hoe ernstig de zaak aangaande aanstoot is als je het laat groeien in je hart.

Spreuken 4:23 – Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.

In Ezechiel 36 kan je zien dat God je een nieuw hart heeft gegeven; een puur, rein hart. Wat doe je met dit nieuwe hart? Het is een groot geschenk en een grote schat. Daarom kan je niet zomaar alle wildgroei toelaten in je binnenste. Het is jouw verantwoordelijkheid om je hart te beschermen.
Hebreeen 12:14,15 – geen bittere wortels.

Je zult in dit leven vele mogelijkheden krijgen om aanstoot te nemen. Binnen de context kerk ook:

 • Bijvoorbeeld als de usher lelijk tegen je doet.
 • Of als de Pastor je schijnbaar negeert.
 • Of als zuster A iets zei en je ervaarde het als een aanval.
 • Of je neemt aanstoot van iemand anders’ aanstoot
 • Of aanstoot van een aanstoot van een aanstoot.

Zuster A zegt iets tegen broeder B, hij neemt aanstoot en verteld het aan zuster C. Nu gaan ze beiden terug naar A en zijn ze alle drie bitter tegenover elkaar.

Je ziet dat deze dingen scheiding, verdeeldheid veroorzaken. God heeft ons als Lichaam van Christus geroepen tot eenheid.

Dit is belangrijk te bespreken binnen de context van kerk want kerk is relationeel. Al Gods zegeningen stromen via relaties. Relatie met God en relatie met mensen.

Daarom is er een sterke aanval van de duivel tegen relaties. En een gebruikelijke tactiek is aanstoot. Mensen die de kerk verlaten en hun roeping mislopen door aanstoot. Anderen die geisoleerd worden door aanstoot en een open doelwit zijn voor de vijand.

Een bekend gezegde is: Je kunt de vogels niet tegenhouden met over je hoofd te vliegen, maar je kunt ze wel tegenhouden een nestje in je hoofd te maken. Jij beschermt je hart. Jij bepaald wat je laat groeien in je binnenste.

Leer omgaan met aanstoot

Romeinen 12:16-21 – leef in vrede. Wandel in liefde. Verreken geen kwaad met kwaad.

Matteus 7:1-5 – kritische geest

1 Petrus 5:5-7 – wees met nederigheid bekleed.

Kom uit het hamsterwieltje van aanstoot. Het houdt je bezig maar je komt niet verder.
Laat de Heer een werk doen in je binnenste. Hou niet vast aan wat je overkomen of aangedaan is: vergeef, laat los, wees vrij.

Hoe bid je?

Er zijn honderden boeken over het onderwerp ‘Bidden’ geschreven. De vraag bij de meeste mensen is hoe ze antwoord op hun gebeden kunnen krijgen. De discipelen benaderden Jezus met dezelfde vraag. Jezus wees hun ten eerste op de relatie met de Vader. In Matteüs 6:9 zegt Hij:” Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt.” In hetzelfde hoofdstuk leert Hij hun om niet zoals de ongelovigen te zijn die denken door veelheid van woorden verhoord te worden. In plaatst daarvan zei Hij in vers 6“Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.”

Het is onmogelijk om antwoord op je gebed te ontvangen als je niet in geloof bidt, of twijfel in je hart hebt. Volgens Jakobus 1 kan je op die wijze niets van God ontvangen. In plaats daarvan roept de Bijbel ons op in Marcus 11:24 “Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.” Dit is een geweldige belofte waar je op kan staan. Misschien strijd je met twijfel in je gebedsleven, vooral als je met grote obstakels te maken hebt. Bid de beloftes van God’s Woord over je situatie. Het zal niet alleen je geloof opbouwen maar je kan ervan verzekerd zijn dat je naar Zijn wil bidt.1 Johannes 5:14-15 zegt: “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.”

Weet dat de Heilige Geest je wil steunen in je gebedsleven, zoals beschreven staat in Romeinen 8. Als je niet weet wat je moet bidden kan de Geest overnemen aangezien Hij het perfekte gebed tot de Vader bidt. Wees ervan overtuigt dat God deze gebeden beantwoordt omdat het in overeenkomst met Zijn wil is. Het bidden in de Geest is daarom heel effectief als je voorbede voor anderen doet. Misschien is er een familie crisis, of heb je vrienden die in nood zijn. Met de hulp van de Heilige Geest kan je in de bres voor ze staan zodat God in de situatie kan werken.

Laat lofprijzing en aanbidding een groot deel van je gebedsleven zijn. Het is een uiting van je geloof en afhankelijkheid van God. Als je Hem erkent als Degene die het onmogelijke kan doen, zal je grote wonderen in je leven gaan ervaren!

Efeziërs 3:20-21 “Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.