Wat is de doop in de Heilige Geest?

Matteüs 3:11”Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.”
Als je na je bekering in water gedoopt bent, heb je waarschijnlijk geleerd dat het woord ‘doop’ van het Griekse woord ‘baptizo’ komt, wat onderdompeling betekent. Het is hetzelfde concept voor de doop in de Heilige Geest. Jezus is Degene die ons onderdompelt in de Heilige Geest zodat we doordrenkt zijn met Zijn kracht en vuur. Er zijn gelovigen die veronderstellen dat de doop in de Heilige Geest uitsluitend voor het begin van het ontstaan van de kerk was. Vanuit de tekst kan je zien dat de verkondiging van de doop in de Geest, zowel als de waterdoop, niet aan een tijdperk verbonden was.

Toen Petrus op de grote Pinksterdag de menigte toesprak, verklaarde hij dat de uitstorting van de Heilige Geest de vervulling van de profetie in Joel was, “ En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren;” Dezelfde profetie beschrijft een tijd van geweldige tekenen en wonderen. Er is een denkwijze in de huidige kerk dat God opnieuw Zijn Geest zal uitstorten, maar Hij is al hier op aarde! In plaats daarvan wacht God op degenen die gehoor geven aan het eenvoudige bevel van Petrus in: Handelingen 2:38:” En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Uit de kerkgeschiedenis blijkt dat de drie eenvoudige stappen van bekering, waterdoop en doop in de Heilige Geest, volgens Petrus zijn toespraak, door mensen gecompliceerd is. Desondanks vond God altijd gelovigen die door de eeuwen heen uitriepen naar meer van Hem. God beantwoordde hun gebeden, en vulde ze met Geest en vuur, waardoor grote opwekkingen ontstonden, met bovennatuurlijke tekenen en wonderen. Het goede nieuws is dat de doop in de Geest voor alle gelovigen is en makkelijk te ontvangen is. Volgens Handelingen 8:17 door handoplegging. In Handelingen 10:44-48 door de prediking van het Woord. Of je eigen Pinkster ervaring te hebben waarin de Heilige Geest je vult. De wijze waarop je het ontvangt is niet belangrijk, als wel het feit dat je gedoopt bent met de Geest. Claim de belofte voor jezelf en laat Hem je leven vullen.

Het is tijd dat het Evangelie in alle volheid verkondigd wordt, zoals Jezus zelf deed toen Hij de dorstige menigte aansprak in: Johannes 7:38-39 “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

Er is een dorstige menigte die op jou wacht! Teleurgesteld in de kerk proberen ze verzadiging te vinden in allerlei occulte alternatieven die de duivel presenteert. Daarom is het belangrijk dat je met grote vrijmoedigheid het volle Evangelie verkondigt. Je zal verbaasd staan wat God in deze Laatste Dagen door jou heen wil doen, door de doop in de Heilige Geest.

Waarom spreken in tongen?

Handelingen 1:8 “maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.” Jezus sprak deze woorden tot Zijn discipelen vlak voordat Hij de aarde verliet en gaf ze daarbij de instructie om op de Heilige Geest te wachten. De discipelen wisten niet wat voor hun lag maar hadden twee dingen geleerd: Ze zouden kracht ontvangen, en wereldwijd getuigen van Jezus worden.
Handelingen 2:4 “en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.” Het spreken in tongen is van de hemel gezonden om de gelovigen toe te rusten met kracht en vuur en in Zijn dienst te staan. Je kan in Handelingen 2 verder lezen hoe Petrus meteen de menigte toesprak, waardoor drieduizend mensen tot bekering kwamen. Als je in de Heilige Geest gedoopt bent en in tongen spreekt, dan heb je dezelfde kracht ontvangen die op Pinksteren werd uitgestort. God wil dat je in de kracht van Zijn Geest de mensen bereikt, die zonder Jezus, voor eeuwig verloren zullen zijn.

Degenen die in tongen spreken hebben de verantwoording om het als een vuur aan te blijven wakkeren. 2 Timoteüs 1:6 zet:” Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren.” Het spreken in tongen is niet alleen door God gegeven om Zijn getuige te zijn, maar Hij wil dat je zelf krachtig blijft. Volgens 1 Korintiërs 14:4 is het spreken in tongen om jezelf op te bouwen. Hoe meer je in tongen spreekt, des te sterker je geestelijke wandel zal worden en elk terrein van je leven zal beïnvloeden. Judas 1:20 zegt:” Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest,” Het spreken in tongen houdt je in de liefde van God. Misschien wordt je uitgedaagd om sommige mensen lief te hebben, of de liefde van de Vader voor jezelf te ervaren, spreek in tongen! Het geeft je ook een sterk geloofsleven. Gebaseerd op deze teksten is het te begrijpen dat Satan het spreken in tongen haat. Hij prefereert lauwe Christenen, die hij makkelijk kan aanvallen om daarbij tegelijkertijd te voorkomen dat ze anderen tot Jezus leiden.

Het spreken in tongen helpt je in je gebedsleven. Romeinen 8:26-27 zegt:” En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit..” Laat de Heilige Geest het perfecte gebed door je heen bidden en je zal doorbraken in je leven gaan ervaren. Het Pinkstervuur zal dag en nacht in je branden en je zal Jezus horen spreken:”Wees mijn getuige op de plaatst waar je nu bent tot het uiterste der aarde.”

Wie is de Heilige Geest – part 3

De Heilige Geest is Degene die je o.a. krachtig bij wil staan in gebed. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor andere gelovigen. Romeinen 8:26-27 zegt:

“En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.”

De Heilige Geest bidt het perfekte gebed voor de gelovigen door jou heen en het heeft enorme kracht en eeuwigheidswaarde. We leven in de Laatste Dagen waarvan 1 Timoteüs 4:1 waarschuwt dat er een geestelijke afval onder de gelovigen zal zijn:

” Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,”

We kunnen niet passief toekijken zonder persoonlijke verantwoording te nemen voor ons eigen leven, en de gemeente is zijn geheel.
Het bidden voor anderen is een deel van de Geestelijke Wapenrusting die beschreven staat in Efeziërs 6:10-20. Vers 17-18 zegt, “En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.”
Als er ooit een tijd was dat we de Heilige Geest krachtig door ons heen moeten laten bidden dan is het NU. De vijand is bezig zijn duivelse leger te verzamelen om zoveel vernietiging te brengen maar de Heilige Geest is nog op de aarde. Hallelujah! Hij is een machtig Leger aan het oprichten die in Zijn kracht de werken van Jezus zullen doen voordat Hij terugkomt! De Heilige Geest kan dat uitsluitend doen als degenen die Jezus toe behoren Hem in alles gehoorzamen.
Daarom is het uiterst belangrijk om behalve persoonlijke verantwoording te nemen, in een gemeente te zijn waar God’s Geest in alles de leiding heeft. Uiteraard altijd in lijn met God’s Woord. In Openbaringen 2 en 3 addresseert Jezus zeven gemeentes. De Gemeente in Filidelfia is de enige die geen vermaning ontvangt, maar Jezus zegt ondanks tegen alle zeven:” Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” We kunnen hieruit concluderen dat iedere gemeente op verschillende terreinen de Heilige Geest ongehoorzaam was, waardoor Jezus hun een ernstige waarschuwing moest geven. De Gemeente van deze tijd wordt vergeleken met Laodicea. Deze gemeente was in de veronstelling dat ze alles goed deden maar in werkelijkheid was het tegenovergestelde het geval. Jezus Zijn waarschuwing was gericht tot een lauwe, apatische kerk die niet meer luisterde naar de Heilige Geest. Dit is waarom we moeten bidden dat Hij opnieuw zal komen met Zijn vuur en alles weg zal branden wat niet van Hem is.

De geschiedenis heeft bewezen dat één persoon overgeleverd aan Hem de wereld rondom hen ondersteboven zette. Roep het uit naar Hem en zeg:”Begin bij mij, ik geef mij 100% aan U over, vul mij, gebruik mij, en zend mij waar U wilt dat ik ga!” Weest verzekerd dat Hij je zal beantwoorden!

Wie is de Heilige Geest? Part 2

We hebben vastgesteld dat de Heilige Geest God is, een Persoon, de Trooster en Helper door Jezus gezonden voordat Hij de aarde verliet. Het is Degene die je een krachtig getuige maakt in het verkondigen van het Evangelie.
Hoe meer je de Heilige Geest in alles controle geeft in je leven, hoe beter je op Hem afgestemd zal worden. Je zal ontdekken wanneer Hij bedroefd is, of je wil waarschuwen wanneer je een verkeerde kant opgaat. In Efeziërs 4 roept de Bijbel ons op om de duivel geen voet te geven, en je oude natuur niet te laten domineren met alle verkeerde uitwerkingen. Vers 30 zegt:” En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Je bedroeft Hem door tegen de wil van God in te gaan en Hem niet de kans te geven alle slechte gewoontes, en zwakheid van het vlees te overwinnen. Romeinen 8:13 zegt:” Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.” Dit is waarom Satan elke gelegenheid zoekt om je te verleiden en te voorkomen dat je een overwinnend leven door de Heilige Geest leidt. Realiseer je, als je vol van de Heilige Geest bent, je onherroepelijk een dreigement voor zijn koninkrijk wordt.
Jezus zegt in Matteüs 12:28 “Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.” Zonder de volheid van de Heilige Geest is het onmogelijk om het werk van Jezus hier op aarde voort tezetten zoals Hij zelf deed. In Handelingen 10:38 kan je de beschrijving zien hoe de Heilige Geest door Jezus heen werkte:” hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.”

Kan je een voorstelling maken als elke Christen zo vol van de Heilige Geest zou zijn dat ze dezelfde levensstijl van Jezus zouden voortzetten? Eén ding is zeker en dat is dat de Here Jezus, als Hoofd van Zijn Gemeente, verwacht dat wij in Zijn voetstappen treden! Kies vandaag om de oproep van Paulus aan de gemeente in Efeziërs 5:18 te gehoorzamen: “En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest,” Ja er is een prijs te betalen om vol van de Geest te zijn. Je kan je niet met de dingen van de wereld vullen en tegelijkerheid in Zijn volheid wandelen. Maar niets kan vergelijken het ervaren van de kracht van de Heilige Geest en anderen uit de klauwen van Satan te verlossen!

Blijf vol van de Geest en laat Hem het Woord van God aan je te openbaren. Waak over de dingen die je ziet en hoort, en wie je toestaat je leven te beinvloeden. Laat Zijn vuur in je branden en laat Hem je leiden in het geweldige plan dat God voor je heeft. Je zal ontdekken dat het de enige weg is die omhoog gaat en werkelijke vezadiging geeft!

Wie is de Heilige Geest?

Het is een feit dat als je tientallen Christenen de vraag zou stellen, wie de Heilige Geest is, je tientallen verschillende antwoorden zal krijgen. Sommigen zullen zeggen dat de Heilige Geest een duif is, of een ‘het’, een geest die ergens over de aarde zweeft. Anderen zeggen misschien dat de Heilige Geest in je komt wonen als je wederom geboren wordt, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Daarom is het uiterst belangrijk om vanuit de Bijbel het juiste antwoord op deze belangrijke vraag te weten.

Ten eerste moeten we vaststellen dat de Heilige Geest God is en een deel van de Drie-Eenheid uitmaakt. I Johannes 5:7 “Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.” Degenen die de Heilige Geest niet als God zien, zullen Hem niet het respect en de plaats in hun leven geven. Als resultaat zullen ze weinig kracht in hun leven ervaren omdat de Heilige Geest beperkt is en niet hetgene kan doen waar Jezus over sprak voordat Hij de aarde verliet. In Johannes 14 verwijst Jezus naar de Heilige Geest als een Persoon, niet een ‘het’, Hij beschrijft Hem als de Trooster, de Leraar die in je zal wonen en voor eeuwig bij je zal zijn. In Johannes 16 zegt Jezus dat de Heilige Geest je de weg zal wijzen, naar de volle waarheid, en je toekomstige dingen zal vertellen. In alles wijst de Heilige Geest naar Jezus en verheerlijkt Hem alleen waardoor je o.a. kan horen of iemand, die in Zijn Naam spreekt, het wel of niet door de Geest doet. In Handelingen 1 beval Jezus de discipelen te wachten totdat de Heilige Geest zou komen, m.a.w. je kan Mijn bediening zonder Hem niet voortzetten. Vers 8 zegt:”… maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn,”

Geef de Heilige Geest vandaag de juiste plaats in je leven en wijd elk gedeelte aan Hem. Praat met Hem als een Persoon, als Degene die je Helper is en laat Zijn kracht door je heen stromen zodat je jouw wereld kan beinvloeden voor Jezus.

His purity IN you, His power ON you

De titel is in het Engels omdat het zo mooi klinkt 🙂

Afgelopen zondag zijn we verder gegaan met de 4 kernpunten die iedere gelovige in zijn leven terug moet zien.
Eerst hadden we het over Zijn tegenwoordigheid MET jou. Zondag hadden we het over Zijn werk IN jou. Komende zondag gaan we verder met Zijn kracht OP jou.
We kunnen niet zonder de kracht van de Heilige Geest. Hij is meer dan een vaag begrip, of een duif, of een taal. Hij is de derde Persoon van de drie eenheid, en Hij is hierheen gestuurd om JOU en mij bij te staan, kracht te geven en vruchtdragers te maken voor het Koninkrijk.
Hij is bereid en verlangend om jou te bekleden met kracht, ben jij er klaar voor?

Deze zondag gaan we het hier meer over hebben. Je kunt intussen de preek van zondag nog een keer beluisteren onder het kopje media.

E.H.B.O. Eerste Hulp Bij Ontmoediging

Soms kan het lijken dat heel de hel zich tegen je gekeerd heeft.
Je wilt God dienen met heel je hart maar Hij lijkt ver weg.
Je ging zo goed, maar toen plotseling werd je uit het zadel geworpen.
Op het werk gaat het niet goed. Mensen doen lelijk tegen je. Thuis lijkt het allemaal stroef te gaan. Onderweg naar huis stond je in de file…Wordt je ook nog afgesneden. Nu is je tv stuk en je wifi doet het ook nog eens niet….Genoeg redenen om ontmoedigd te worden.

Ontmoediging kan ook komen als je God gelooft voor iets specifieks. Misschien een antwoord waar je al lang op wacht. Misschien een open deur of een doorbraak waar je al lang op hoopt.

Vandaag wil ik je wat sleutels aanreiken die je zullen helpen om ontmoediging te overwinnen, pak ze door geloof. Pak het antwoord. Versla die reus van ontmoediging. Sta op en ga verder! Zonder strijd geen overwinning!

Wees niet bevreesd

Als er situaties (onmogelijke situaties) op je af komen is er altijd de druk om toe te geven aan die situatie. Je te onderwerpen in angst en ontmoediging; de strijd is verloren, de vijand is te groot en te sterk.

Exodus 14:10-15
Stil zijn: niet in paniek en angst rondrennen als een kip zonder kop. Hoe moet het nou? Wat moet ik nou doen? Hoe moet het verder? HEER WAAR BENT U NOU!!!???

Jozua 1:9 – Heb Ik u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.

Angst heeft te maken met perspectief. Wie is groter: je vijand/probleem of God?

Psalm 121:1-8 – Ik richt mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen?! ……….als je daar stopt is het aardig ontmoedigend……………
Mijn hulp is van de HEERE, de Maker van hemel en aarde!!!

Houd stand in geloof

Geloof is actief: geloof heeft het antwoord al. Geloof heeft het al zonder enig bewijs in het natuurlijke.
Ef 6:13,14 – (paraphrased) Als je alles gedaan hebt om te staan, blijf dan staan!

Wat is de belofte waar je op staat? Blijf staan op die beloften. Houd God aan Zijn woord, zoals Hij gezegd heeft, zo zal het zijn!!

Efeze 5:15-20 – Spreek, zing, dank!
Begin God te prijzen, begin Hem te danken. Het antwoord is onderweg. Je situatie zal veranderen.
Tranen zijn gedurende de nacht maar vreugde komt in de morgen.

Gevechtsvoer:
Psalm 42:12 – Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.

Psalm 37:25 – Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien, of zijn nageslacht op zoek naar brood.

Psalm 27:1 – De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen.
De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?
vers 3 – Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen;
al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop

Psalm 95:1-2 Kom, laten wij vrolijk zingen voor de Heere, laten wij juichen voor de rots van ons heil!

Psalm 103:1,2 – Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.

Fil 4:4 – Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u! —> De vreugde des Heren is je kracht!

Fil 4:13 – Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft!

Zoek Zijn tegenwoordigheid op: Frisse olie!

In Zijn tegenwoordigheid is volheid van vreugde! De weg is vrij. Ga binnen. Zoek die geheime plaats op. Laat je vullen met vernieuwde kracht. Laat je vullen met verse olie.

Psalm 92:11-16
Verse olie! Het is altijd een goed moment voor wat verse olie.
Wie vindt die verse olie? Zij die geplant zijn in het huis (de tegenwoordigheid van de Heere), diegenen die groeien in de voorhoven van onze God.

Psalm 23:5 – U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders, u zalft mijn hood met olie, mijn beker vloeit over.

Jesaja 40:28-31 Maar wie de Heere verwachten (wie op de Heere wachten), zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.

Slot

Trek een streep in het zand vandaag: laat de duivel niet langer met je sollen. Strijd de goede strijd: vol geloof, je bent meer dan overwinnaar!!

De God van de tweede kans

Ik zat op mijn kantoor, te bidden voor de zondag dienst. De meeste voorbereidingen waren klaar. Maar tijdens dat moment met de Heer sprak Hij duidelijk tot mijn hart: ‘vertel de mensen dat ik de God van de tweede kans ben’.

Ik geloof dat er veel gelovigen zijn die een oprecht hart hebben om God te dienen, die Jezus willen volgen met heel hun hart, maar toch telkens weer in dezelfde valstrik blijven vallen. Het lijkt alsof ze niet verder komen, alsof hun leven op ‘repeat’ staat. Ze willen zo graag verder met God, wandelen met Hem, avonturen beleven met Hem. Maar elke keer dat er een beetje progressie komt, draait de duivel ze een loer en liggen ze weer plat op hun snufferd, zichzelf afvragend hoe hun dit nou weer overkomen is.

Hoewel wat ik beschrijf een realiteit is in de levens van vele gelovigen, geloof ik nog sterker in de bevrijdende kracht van Jezus Christus. De bijbel zegt, dat wie de Zoon vrij zet, waarlijk vrij is. Dit betekent dat er werkelijke vrijheid beschikbaar is voor jou en mij. Vrijheid van de leugens van de boze. Vrijheid van de valstrikken van verleiding. Vrijheid van de obstakels van de wereld. Ware vrijheid.

Hoe kom je in die vrijheid? Hoe kom je los van die terugkerende problemen? Door de kracht van het kruis van Jezus Christus. Als gelovigen gaan beseffen wie ze zijn in Christus; als ze gaan zien wat Hij gekocht heeft aan dat kruis; als de feiten die de bijbel geeft over hun identiteit in Christus werkelijkheid worden in hun levens….dan gaat er een volk opstaan dat niet te stoppen is! Als je werkelijk de openbaring krijgt van wat Jezus voor je gekocht heeft toen Hij stierf voor je, en als je ogen open gaan voor wat Hij mogelijk gemaakt heeft voor je toen Hij opstond uit de dood, dan zal je voorgoed klaar zijn met klein denken en klein leven. Dan zal je opstijgen als op vleugels van arenden, want de Geest van God zal je meenemen naar nieuwe hoogten en nieuwe diepten met God.

Hoe kom ik op die plek met God vraag je jezelf misschien af. Het antwoord is simpel, door voorgoed af te rekenen met je oude natuur. God is een goede God. Hij vergeeft veelvuldig. Hij is geduldig met ons, wetende dat wij slechts stof zijn.

Micha 7:18,19
18 Wie is een God als U,
Die de ongerechtigheid vergeeft,
Die voorbijgaat aan de overtreding
van het overblijfsel van Zijn eigendom?
Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn,
want Hij vindt vreugde in goedertierenheid.
19 Hij zal Zich weer over ons ontfermen,
Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen,
ja, U zult al hun zonden werpen
in de diepten van de zee.

Psalm 103:11-14
11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde,
zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.
12 Zo ver het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.
13 Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.
14 Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn
en blijft bedenken dat wij stof zijn.

Zie, de duivel wil je klein houden en je van je bestemming weghouden door je gebonden te houden in zonde. Maar God heeft de oplossing gebracht door het bloed van Jezus Christus! Zolang jij continu leeft met besef van je fouten en de zonden die je begaan hebt, zal je nooit je ogen op kunnen richten om te zien waar God je geplaatst heeft.
De bijbel zegt dit over je:

2 Korinthe 5:21
Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Jezus heeft jouw zonde op zich genomen zodat jij rechtvaardig gemaakt kon worden! Niet langer hoef je als slaaf van de zonde te leven. Je bent vrij! Niet langer hoef je onder veroordeling te leven. Je bent een nieuwe schepping! (2 Korinthe 5:17) Niet langer hoef je bij de pakken neer te zitten. Hij richt je op! Het is tijd om een streep in het zand te zetten, een lijn te trekken, erover heen te stappen, en te zeggen: ‘ik ga verder met God.’ Elke aanklacht over het verleden die zich tegen jou keert, stel het in het ongelijk. (Jesaja 54:17)
De bijbel is vol van voorbeelden van falende mensen. Toch gebruikt God ze.

God roept niet de mensen met alle juiste kwalificaties, Hij kwalificeert juist degenen die Hij geroepen heeft.

Tot slot, als je toch een fout maakt en zondigt, ren dan niet bij God vandaan maar ren juist naar Hem toe.

1 Johannes 1:9
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Jezus is de Barmhartige Samaritaan. Hij wil je wonden verbinden, Hij wil de olie van de Heilige Geest in je gieten. Laat Hem Zijn liefde over je uitstorten vandaag. Ga met vrijmoedigheid naar de troon van genade, Hij zal je zeker niet afwijzen.

De doop

De doop is een uitwendig betoon van een inwendige verandering.

Je hebt de keuze gemaakt om Jezus te volgen. De volgende stap is je te laten dopen.
Met de doop laat je zien dat je voorgoed het oude leven achter je laat om vanaf nu Jezus achterna te gaan. Het is een uitwendig teken waarmee je laat zien dat je een keuze voor Jezus hebt gemaakt in je hart.

De doop zal je een moment geven waarop je terug kunt kijken en kunt zeggen: ‘Op die dag heb ik het oude achter me gelaten en ben ik een nieuw leven begonnen met Jezus’. Het zal je houvast geven door moeilijke tijden heen.

De waterdoop is een significante stap voor iedere gelovige die verder wil met God. Je symboliseert de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus. Je wordt ondergedompeld; je vroegere leven waarin je de zonde diende wordt begraven, en je staat op uit het water als een nieuw mens. Dit nieuwe leven gebruik je om God te dienen.

Als jij je wilt laten dopen, stuur even een emailtje naar riveramsterdam@gmail.com.

Bestudeer zelf de volgende bijbelteksten:
Handelingen 2:37-39
Romeinen 6:3-5
Romeinen 6:10-13

RUST IN HEM

Geloof is een rust. Als God gesproken heeft zal Hij het doen. Punt uit. Zo simpel is het. Mis het niet door het te moeilijk te maken. Mis het niet door je te onderwerpen aan de druk om op te geven.

Misschien geloof je al jaren of maanden voor een doorbraak; weet dat God bij machte is – Hij is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen (Ef 3:20).

Geloof is een rust. Het is een rust leunende op een fundament dat niet geschud kan worden. Het is een rust wetende dat als God vóór je is, wie kan er dan tegen je zijn. Het is een rust wetende dat groter is Hij die in jou is, dan hij die in de wereld is. Het is een rust te weten dat als God Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, hoeveel meer zal Hij je dan ook alle andere dingen geven bovendien. Dus lieve mensen: weest om geen ding bezorgd, maar laat uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bij God bekend worden, en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat zal je gedachten en je hart bewaken (Fil 4:6,7).

Rust in die vrede, wetende dat Hij jouw situatie onder controle heeft en dat Hij alles ten goede werkt voor hen die geloven. Blijf in geloof. Luister niet naar de negatieve gedachten die je uit je rust proberen te halen. Blijf in geloof, blijf in de rust.