Gods vaccinatie programma

Psalmen 103:1-5
Loof de HERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, zijn heilige naam;
2 loof de HERE, mijn ziel,
en vergeet niet een van zijn weldaden;
3 die al uw ongerechtigheden vergeeft,
die al uw krankheden geneest,
4 die uw leven verlost van de groeve,
die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
5 die uw ziel verzadigt met het goede,
zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.

Hoe werkt vaccinatie?

Spuitje, ziekte komt binnen in kleine vorm, lichaam vecht het en maakt afweerstoffen aan en je wordt immuun voor verdere aanvallen.

Hoe werkt God’s vaccinatie?

Jezus werd geinjecteerd met ALLE zonde en ALLE gevolgen daarvan, Zijn bloed heeft de overwinning behaald over alle vloek, alle afweerstoffen zijn opgebouwd, Hij waste ons in Zijn bloed, wij zijn immuun voor verdere aanvallen!!

We zijn immuun geworden door het bloed van Jezus!
Immuun voor ziekte, gebondenheid, armoede, verlies, en alle gevolgen van zonde.
1 Petrus 2:24
die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.

Matteus 26:26-30
26 En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam.
27 Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit,
28 want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
29 Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader.
30 En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg.

We zijn onder een nieuw verbond gekomen. We hebben een volledige bloedtransfusie gehad! Het oude verbond omvatte genezing van het lichaam, hoeveel te meer het nieuwe verbond!
Het nieuwe verbond omvat bevrijding van alle vloek van de wet.
Hebr 8:6 – Een BETER verbond, met BETERE beloften.

Rom 8:2
2 Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.

Rom 8:11
En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

Verzet je tegen alle aanvallen van elk virus van zonde:

  • Ziekte
  • Depressie
  • Dood
  • Gebondenheid
  • Verleiding

—> Doe een beroep op het bloed van het Lam! De prijs is al betaald. Het is volbracht aan het kruis. Jij mag er in wandelen.

Openb. 12:11
En zij hebben hem (de duivel) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis.
Jij werkt samen met het bloed van Jezus dmv jouw getuigenis. Houdt vast aan je belijdenis van geloof. Ga niet zitten klagen over de duivel. Vertel de duivel wat Jezus bloed voor jouw gekocht heeft!!!

  • Accepteer die ziekte niet langer.
  • Accepteer die zonde niet langer
  • Accepteer die gebondenheid/oppressie niet langer.
  • Accepteer die gedachten niet langer.

Zeg tegen de duivel; de prijs is al betaald voor dit virus. De afweerstoffen zijn al opgebouwd. Ik ga in hoger beroep: Het bloed van Jezus heeft mij vrijgemaakt!
Wie de Zoon vrij zet is waarlijk vrij!!

Vreugde en Vrijheid

God heeft ons bestemd tot vrijheid:

Joh 8:36 – Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.
2 Kor 3:17 – De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid.

Teveel gelovigen lopen rond met zure gezichten onder een zwaar juk, terwijl God ons bestemd heeft voor vreugde en vrijheid.

Ik wordt hier boos over want het is de macht van de boze die Gods kinderen onder een zware last houdt, die vreugde rooft en vrijheid beklemt.

Psalm 118:24 – Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft;
laten wij juichen en ons daarover verheugen

Psalm 16:11 – Gij maakt mij het pad des levens bekend;
overvloed van vreugde is bij uw aangezicht,
liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.

We zijn geroepen om in die tegenwoordigheid te leven. Maar zodra jij settled voor een christelijk leven ZONDER de tegenwoordigheid van Jezus dan heb je religie en val je gelijk in droogte en gebondenheid.

Jij zegt waarschijnlijk IK heb geen religie Ben!!
Maar laten we even kijken hoe religie zich uit.

Dienst boven Relatie

Martha als voorbeeld. Grootste valkuil voor iedere gelovige. Groter dan zonde. Je wil zo graag de Heer dienen maar je haalt al je vervulling uit je ‘doen’ en niet uit je ‘zijn’.
Altijd ‘zijn’ voor ‘doen’. De laatste stroomt uit de eerste.

Kritische geest

Religie uit zich altijd in kritiek. Als je geen vreugde in je binnenste hebt is het makkelijkste om te doen het te maskeren met kritiek naar anderen. Je verlegt de focus naar iemand anders tekortkomingen.
“De zogenaamde ‘gave’ van onderscheiden van tekortkomingen”
Haal de balk uit je eigen oog.
Check je eigen hart.
Stroomt voort uit een leegte in je binnenste. Laat je vullen met Zijn liefde en bouw je relatie met Hem, dan gaat Hij vanzelf ook jouw zelfverzekerdheid vergroten.
Uiteindelijk stroomt het voort uit onzekerheid. Je bent bang voor wat mensen van jou denken. Maar God wil je daar vrij van maken.

Ongezeglijkheid is ook een groot deel hiervan. Als niemand je wat kan zeggen of leren dan ben je op gevaarlijk terrein.
God wil je vrij maken van het altijd maar denken over wat mensen misschien denken.

Geest van controle

Religieuze mensen moeten controle uitoefenen.
Je zag dit bij de Farizeeën. Ze konden Jezus niet grijpen, Hij was als de wind. Ze konden Hem niet in een hoekje drijven. Hij was bovennatuurlijk en ze konden Hem niet uitstaan.
Ze willen je vrijheid stelen door jou onder hun controle te brengen. Ze willen je mentor zijn, ze willen autoriteit over je uitoefenen. Ze proberen continu zich over je te plaatsen.
Er is God gegeven autoriteit: Daar moet je je aan onderwerpen. Zonder dit is er geen zegen en geen groei. Maar er zijn ook veel mensen die rondlopen en proberen je in hun hoekje te duwen zonder dat ze enig God gegeven gezag over je hebben.

Als jij het niet uit kan staan als mensen vrij zijn, als ze dansen voor de Heer, als ze vrijuit God aanbidden dan heb je religie. Mensen uit de wereld hebben die gebondenheid niet, die vinden het geweldig.

Je kan vandaag weer de keuze maken om terug te komen bij JEZUS. Terug komen bij waar je zo lang geleden begon.

Gelovigen ooit zo vol liefde voor Jezus nu uitgeblust en droog. Ze hebben alles gegeven maar nooit gekomen om te ontvangen en verfrist te worden.

Lukas 15:11-32 —> Verloren zoon en zijn broer.
Twee verschillende broers
De eerste kijkt uit het raam van het huis van zijn vader en ziet wat er buiten ligt.
Hij vond zijn voldoening niet IN het huis van zijn vader en begon er buiten te zoeken

De tweede woont DICHTBIJ de vader in afstand maar ver weg van de vader in gemeenschap. Hij is OM de vader en zijn werk/huishouden maar het hart van de vader is niet IN hem.

Hij wist niet wat er beschikbaar was voor hem! Hij had zoveel feest kunnen vieren als hij had gewild maar hij deed het niet omdat hij de vader niet kende.
De Vader wil een feest voor jou aanrichten VANDAAG!! Je hoeft niet tot morgen te wachten. Je kan zijn tegenwoordigheid binnenkomen met vrijmoedigheid VANDAAG.

Maar je komt niet want je bent boos dat het wel voor die jonge mensen om je heen gebeurd die God nog niet zo lang kennen als jij.

Of je bent boos want je bent al zo lang om de dingen van God heen maar je hebt die vreugde niet.
Maar God zegt, komt tot Mij allen die vermoeit en belast zijn, en Ik zal je rust geven.
Kom terug naar die plek waar het allemaal begon. Vergeet het verleden, vergeet de fouten, vergeet de misstappen. Leg het neer aan het kruis van Jezus Christus, laat Hem je schoonwassen, laat Hem je in Zijn armen sluiten, wees weer als Maria die aan Zijn voeten zat en van Hem ontving. Laat tijden van verfrissing over je heen stromen vandaag!

Gods visie voor jouw leven

Efeziers 2:10 “Want Zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”

Zoveel Christenen vragen zich af wat nou eigenlijk de roeping voor hun leven is. Sommigen hebben de neiging te denken dat het voor andere mensen makkelijker is het antwoord op die vraag te vinden maar dat is uitsluitend een illusie. Het goede nieuws is dat God Zijn plan voor je leven al kant en klaar heeft. Daarbij heeft Hij je alles geschonken heeft om Zijn werken door jou heen te volbrengen.
Er zijn drie fundenmentele principes die je op de juiste weg zullen leiden.

Ten eerste moet je de Heilige Geest volkomen je leven laten besturen. Romeinen 8:14 “Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn zonen van God.” Ten tweede weest bereid God 100% te vertrouwen en gehoorzamen. Zoals een oud lied zegt: “Zie slechts op Hem volg gehoorzaam Zijn stem, blijf maar rustig vertrouwen altijd ziende op Hem”. (In het Engels: ‘Trust and obey’) Ten derde: voeg jezelf in een gemeente met sterke leiders die God’s roeping op je leven kunnen constateren.

Efeziers 4:12” Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.” Kies vandaag om uitsluitend God’s plan voor je leven te volgen en je zal ontdekken dat niets anders je voldoening zal geven. Laat je deze week door God verrassen!

Geef mij de volle lading! – Preeknotities Pinksteren 2014

Lukas 3:16
Hand 1:4-8
Jij zal kracht ontvangen!
—> Kracht is DUNAMIS (Grieks) ook ability = vermogen.

Kracht / vermogen waarvoor?
Kracht om goed te leven
Kracht om een goede vader / man / moeder / vrouw te zijn
Kracht om een goede werknemer / werkgever te zijn
Kracht om in alles wat je doet de kop te zijn en niet de staart
Kracht om boven de macht van deze wereld te leven
Kracht om een getuige van Jezus Christus te zijn in alles wat je doet!

Zonder de kracht van de Heilige Geest kan je niets!!

— Pinksteren begon niet op Azusa Street, het begon in het jaar nul en is nooit opgehouden te stromen — Handelingen 2:1-21
Net zo krachtig vandaag als toen. Die geweldige windvlaag is niet opgehouden te waaien.
Die Rivier van leven stroomt nog steeds vandaag.
Maar te weinig mensen duiken er in!

Waarom zien we zo weinig van de Heilige Geest in de kerk?
Omdat we Hem ingeruild hebben voor entertainment en een mooie preek.
—> Voed mijn verstand / intellect, laat me me goed voelen.
De Heilige Geest neemt het dwaze van deze wereld om het wijze te beschamen.

Paulus’ prediking kwam niet met mooie woorden van menselijke wijsheid, maar in betoon van Geest en kracht!!

— Opwekking is nodig!
Mensen die ooit leefden, maar nu langzaam gestorven zijn; ze hebben nieuw leven nodig, ze moeten opgewekt worden!!!

Het opwekken van droge en dorre beenderen, christenen zonder leven en vreugde.

De Heilige Geest is de Ruach – de adem van God die komt om jou nieuw leven in te blazen!

—> Het moet in jou beginnen.
Iedereen heeft een persoonlijk pinksteren nodig.

Ik heb het niet over iets dat je 20 jaar geleden overkomen is en nu langzaam uitgelekt is. Je kan dagelijks leven in de kracht van de Heilige Geest. Dagelijks vol van Hem. Wandelend, springend en God prijzend!

Mensen zeggen, Ben is zo enthousiast. Ik ben niet enthousiast, ik sta in vuur en vlam!!
Het vuur van de Heilige Geest geeft je Gods PASSIE! Passie voor Hem, en Passie voor zielen.

— Pinksteren komt voor wie Hem ernstig zoeken —> Geef MIJ de volle lading!!

Sommigen proberen te leven zonder de kracht van God. Ze nemen genoegen met een afgewaterd evangelie, zonder wonderen, zonder tekenen, zonder vreugde, zonder leven, zonder kracht over de boze, maar gewoon een fijne boodschap, met fijne mensen, en een fijne tijd samen.
Wat mij betreft: ik sterf liever dan te moeten leven zonder de kracht van de Heilige Geest!!

—> Volledige overgave
Je kan niet vol van jezelf zijn en vol van God.
Je moet geringer worden in je eigen ogen.

Je kan God geen bestelling geven van hoe Hij het moet doen. Hij gaat het doen op Zijn manier en jij moet buigen.

Pinksteren

De dag waarop de Heilige Geest uitgestort werd op alle vlees. In het Oude Testament kwam de Heilige Geest alleen op bepaalde speciale individuen: de koning, de priester en de profeet. De Heilige Geest kwam op hen om de functie te vervullen die God voor hun had weggelegd. Maar toen Jezus kwam veranderde alles. Johannes de Doper zei over Hem: Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur (Lukas 3:16). Johannes doopte met water, maar Jezus was Degene die de mensen zou dopen (onderdompelen, dippen, drenken, soppen) in de Heilige Geest en vuur! Daarom zei Jezus in Johannes 16:7; Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.

Jezus was MET de mensen maar de Heilige Geest zou IN de mensen komen.

In het oude testament was een tabernakel/tempel gemaakt waarin een heilige der heiligen was. Dit was een plek waar alleen de hogepriester eens per jaar naar binnen mocht. Deze plaats werd gescheiden van de rest van de tempel met een dik voorhangsel (gordijn). Het moment dat Jezus stierf op de berg Golgotha scheurde dat voorhangsel van boven naar beneden. De tegenwoordigheid van God ging uit die tabernakel die door mensenhanden gemaakt was en ging wonen in tempels van vlees en bloed; in jouw hart en mijn hart. Maar hoe gebeurd dit? Kijk naar handelingen hoofdstuk 2. De discipelen zaten te wachten op de belofte van de Vader. Jezus had gezegd dat ze kracht zouden ontvangen om getuigen te zijn (Handelingen 1:8). Ze zaten in een bovenkamer te wachten, God te danken en te prijzen omdat Hij Jezus had opgewekt uit de doden. Toen PLOTSELING het geluid als van een geweldige windvlaag die het hele huis vulde waar ze gezeten waren. En er verschenen tongen als van vuur op een IEDER van hen. God heeft een doop van vuur en kracht in de hemel liggen met jouw naam erop. Het is God’s verlangen dat we als lichaam van Christus krachtige, bovennatuurlijke levens leven die getuigen van Zijn opstanding. Dit is onmogelijk zonder de doop in de Heilige Geest en vuur. Strek je uit naar Hem, de belofte is voor jou!

Immanuel, God met ons

In Mat.28:18 zegt Jezus: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.
In Mat.28:20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
1 Petr.5:7 Werpt al je bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
Mat.11:28 Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u mij rust geven.

Het is nogal wat, als je dit goed tot je door laat dringen, wij hoeven nooit meer te vrezen,
want God is met ons.
Durf God te vertrouwen, want Hij is ècht te vertrouwen, en wij zullen niet beschaamd staan,
want Zijn woord is de waarheid.
Hij zorgt voor ons, als wij onze zorgen bij Hem brengen in gebed en geloven dat Hij ook voor de uitkomst zorgt.
Bovendien wil Hij ons ook Zijn rust geven, daarbij hoeven wij alleen maar bij Hem te komen,
in alle eenvoud in onze binnenkamer, want God hoort, verhoort en vertroost ons.
Wat hebben wij een goede God en Vader, God zegen je !

Een bloeiende staf

Er kan een tijd aanbreken in je leven, dat je door een moeilijke fase heengaat en dat alles lijkt tegen te zitten.

Alsof je wordt afgescheurd van het leven dat je gewoonlijk leidde. Je voelt je net als een tak die van een boom wordt afgehakt. Je bladeren van trots en aanzien worden weggekapt. En als dat nog niet genoeg is, wordt je ontschorst, je hebt het idee dat er niets van je overblijft. Wat je niet weet is, dat je bewerkt wordt om een bruikbaar voorwerp voor God te zijn.

In Numeri 17 lezen wij over de staf van Aaron, waar dit bovenste gedeelte over gaat, deze staf (bewerkte tak) werd in de tent der samenkomst neergelegd voor het aangezicht des Heren. van de wereld afgesneden in het donker. Maar op die plaats in de nabijheid van God’s Glorie, veranderde de staf van Aaron.

Wij lezen in de Bijbel dat de staf van Aaron begon te bloeien, Numeri 17:8
Dit gebeurd ook met ons als wij ons leven volkomen overgeven aan de Heer.
Het lijkt er soms op of wij alles kwijt raken, maar wij gaan weer bloeien en vrucht dragen om de wereld in te gaan en de geur van „bloesems” ,Christus te verspreiden. (Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden Matt16:25)

Dan zal de wereld herkennen dat wij met Jezus zijn geweest (Handelingen 4:13),
en zullen wij een grote oogst van mensen binnenhalen.

Evangelisatie training

Hier vindt je een korte video training om te leren hoe jij simpel en effectief mensen tot Jezus kan leiden. Jezus kwam om te zoeken en te redden dat wat verloren was (Lukas 19:10) en Hij wil jou gebruiken in deze missie! Vaak zijn christenen erg veroordelend en heerst er een neiging om in discussies te raken. Dit heeft alleen maar negatieve effecten op degene die we proberen te bereiken, daarom is het goed om altijd in liefde te handelen. Bekijk deze video en leer hoe jij door God gebruikt kan worden om een impact te maken op iemand anders’ eeuwige bestemming!

Welkom!

Welkom op de blog van de River Amsterdam!

Deze blog willen we gebruiken om je te helpen, te versterken, je aan te moedigen en te bemoedigen in je wandel met Jezus. Je zal bijbel studies vinden over verschillende onderwerpen, aantekeningen van preken, foto’s en video’s van evenementen die we organiseren en getuigenissen van wat God aan het doen is in Amsterdam en in Nederland.

Dus blijf terug komen voor wat nieuws!

Bus Outreach

We hebben een super goede tijd gehad tijdens onze eerste bus outreach bij winkelcentrum Oostpoort! Een andere gemeente heeft ons een bus ter beschikking gegeven om de liefde van Christus te laten schijnen in Amsterdam. Afgelopen donderdag was onze eerste dag. We hebben de bus op de stoep geparkeerd (met de juiste vergunning natuurlijk) en zijn drinken en eten gaan uitdelen en hebben gesprekken met mensen aangeknoopt. We hebben bovendien met vele mensen kunnen bidden voor verschillende noden. We zijn zo dankbaar dat we gebruikt mogen worden door God om anderen te vertellen en te laten zien dat Jezus van ze houdt. Vanaf nu staan we daar om de week op donderdag dus de volgende keer is op 5 juni.