Leadership training class (Engels)

Op deze video (Engels zonder vertaling) kan je een les bekijken die we hebben gegeven over het onderwerp ‘Leiderschap’ bij ‘The River Bible Institute’ (RBI) in Tampa Florida. Dit is een drie jarige school die gelovigen opleidt om in de bediening te wandelen door middel van het woord en de kracht van de Heilige Geest. Dit is tevens de bijbelschool die we zelf gevolgd en afgerond hebben.

Bijbel training Module I – Les 1

MODULE 1 – LEIDERSCHAPS / BIJBELTRAINING

LES 1 – Een diepe persoonlijke relatie met de Heer

 • Je persoonlijke relatie met de Heer bepaald het succes van je wandel hier op aarde.

Het evangelie is simpel. Er is geen formule
Het is niet WAT je kent, maar WIE je kent.

 • Je kunt niet iemand anders’ succes nemen en dat proberen te kopieren. Doe alleen wat Hij zegt dat je moet doen!

Graadmeters voor je relatie:

Hoe is je gebedsleven?Vele christenen bidden zo nu en dan, en dan is het meestal een eenzijdig gesprek: geef mij dit, geef mij dat….verder hebben ze niks te zeggen tegen de Heer.—> Het is geen religieuze activiteit die je van je lijstje moet afvinken elke dag. Het is een wandel!1 Thess 5:17 – bidt zonder ophouden. —— Het is een continue wandel met Hem.

Hoe is je woord leven?

Het is onmogelijk effectief met Hem te wandelen als je niet luistert naar de Heer door Zijn woord. Joh 1:1-5, 14 – Jezus is het levende woord!

Dit woord is geschreven aan jou! Jij kan dit woord letterlijk nemen en erop gaan staan, het geloven als een kind; dan ontvang je wat het over je zegt!

Welke plaats neemt het woord in in je leven? Is het de ‘Final Authority’? Heeft het het laatste woord?

Jesaja 55:9-11  Zijn woord faalt nooit!

Hebr 4:12,13 – Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; 13 en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Veel mensen hebben natuurlijke kennis van het woord, maar het is niet naar de harten gezonken, er is geen openbaringskennis. In tijden van testen zal het geen stand houden.

Matteus 13 – Gelijkenis van de zaaier

18 Gij nu, hoort de gelijkenis van de zaaier.
19 Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is: dat is de langs de weg gezaaide. 20 De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt; 21 maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komt hij terstond ten val. 22 De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. 23 De in goede aarde gezaaide is hij, die het woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig.

Een relatie moet gecultiveerd worden.Niemand heeft een voorsprongNiemand heeft speciale voorrechten.Niemand wordt voorgetrokken: Hand 10:34

Iedereen heeft dezelfde toegang tot de Vader: Ef 2:18Iedereen is verzegeld met dezelfde Geest der belofte: Ef 1:13
Alle kinderen van God zijn geaccepteerd/begenadigd in de Geliefde: Ef 1:6
Iedereen is deel van het koninklijk priesterschap: 1 Pet 2:9

De Vader zelf heeft jou lief!

Joh 16:,27 – 26 Te dien dage zult gij in mijn naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal, 27 want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan.

De relatie wordt gecultiveerd in de geheime plaats.
Psalm 91
Het is de tegenwoordigheid van God die je draagt, beschermt, leiding, vrede enz. geeft.

Jezus trok zich terug: Lukas 5:16 – 16 Doch Hij trok Zich terug in de eenzame plaatsen om te bidden.

3 fasen van groei

Baby fase

1 Petrus 2:2 – pasgeboren kinderen: baby’s.
Deze fase hoor je dus te ontgroeien, maar veel mensen in veel kerken ontgroeien deze fase nooit en komen niet tot de volwassenheid.

Gekenmerkt door deze karakteristieken:
1. Onschuld
Baby’s zijn schattig en onschuldig. Ze hebben geen verleden. Ze kunnen eigenlijk niet veel fout doen. Niemand neemt ze veel kwalijk.Nieuw gelovigen zijn onschuldig, vol geloof, klaar om te leren en te groeien.
—> Is eigenlijk ook een staat die we moeten behouden gedurende onze groei. Weerhoudt ons van een ‘ik weet alles al’ / ‘jij kan mij niks vertellen’.

2. Onwetendheid
Ze stoppen alles in hun mond. Ze pakken alles. Ze zijn nog niet geoefend in het woord.Rechte prediking in KJV: word of righteousness.

Hebr 5 12 Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig (en) geen vaste spijs. 13 Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. 14 Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.

3. Irriteerbaar
Makkelijk geïrriteerd
Makkelijk gefrustreerd
Makkelijk afgeleid
Lichtgevoelig

Kind fase

Ef 4 – 13 totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. 14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

God’s verlangen is dat we opgroeien naar de mannelijke rijpheid, de volwassenheid van de volheid van Christus.

1. Instabiliteit
Geef een jong kind een taak: maai het gras, doe de afwas, en loop dan weg.
Jonge kinderen zijn instabiel, niet geheel betrouwbaar met verantwoordelijkheid. Je geeft een klein kind de sleutels van je auto niet.

2. Nieuwsgierigheid
Willen alles weten, helemaal als het over anderen gaat.
1 Thess 4 11 en er een eer in te stellen rustig te blijven en uw eigen zaken te behartigen en met uw handen te werken, zoals wij u bevolen hebben

3. Spraakzaamheid
De bijbel zegt een hoop over de woorden die uit onze mond komen.
Maar een duidelijk teken van geestelijke groei is als je je woorden leert controleren.

Prediker 5:2 2 Want zoals de droom komt door veel bezigheid,
zo ook het gepraat van de dwaas door veelheid van woorden.
Spreuken 10:19 – 19 In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen inhoudt, is verstandig

In de veelheid van woorden zijn er 3 dingen die altijd naar boven komen:
– Kwaad spreken: praten over de fouten en het falen van anderen waar ze niet bij zijn.
– IJdel spreken: altijd over zichzelf praten.
– Dwaas spreken:Ef 5:4 en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging

Volwassenheid

Aantal kenmerken van volwassenheid:

Aardse dingen licht achten.
God wil je zegenen en voorspoedig maken. Maar Hij wil niet dat die dingen jou hebben. Die zijn niet onze focus.
3 Joh 2 – 2 Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.

Matt 6 – Zoek EERST het koninkrijk en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen je toegevoegd worden.

 • First things first

Dit werkt twee kanten op:
-Mensen die zoeken naar rijkdom ipv geestelijke dingen, missen het-Mensen die niet zoeken naar de welvaart van de wereld, omdat ze achter God aan willen. Maar als God dan iemand naast hun zegent zijn ze geirriteerd. Dan mis je het nog steeds. Dat laat nog steeds zien dat je vast zit aan die aardse dingen.

 • Kan God je vertrouwen met de dingen vd wereld of zullen ze je afleiden?

Dood voor kritiek en eer
We geven God alle eer, maar als kritiek komt nemen we het voor onszelf.

Onvolwassen: eer komt, het boost je ego. Kritiek komt, het maakt je ongemakkelijk en geirriteerd.
We moeten dood zijn aan deze dingen!

Onvolwassen christenen zijn ‘zelf-bewust’.
Volwassen christenen zijn God-bewust.

1 Kor 13
de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen,5 zij kwetst niemands gevoel,zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

Vermogen om God aan het werk te zien
Je hebt het vermogen om te zien dat jij het niet bent die het doet, maar God.

God geloven voor grote dingen – Deel I

God’s verlangen is dat we de veel vrucht dragen in dit leven (zie Joh. 15). Verder zegt Jezus ook dat de werken die Hij deed, wij ook zullen doen, en grotere nog dan deze (Joh. 14:12).

Maar voordat we ons uit gaan strekken naar grote dingen op het geestelijke vlak, laten we eerst naar natuurlijke dingen kijken om je geloof te oefenen en te rekken zodat je de principes van God aan het werk kunt zien en uit kan gaan stappen met een versterkt geloof voor grotere dingen.

1 Kor 15:46 – Het geestelijke komt niet eerst maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.
v. 49 – en gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.

Heb jij wel eens een financiële nood?

Heb je wel eens een verlangen naar iets maar je financiën komen tekort om dat verlangen te krijgen? Bijvoorbeeld, je wil op vakantie maar kan het niet betalen. Je wil een nieuwe auto maar kan die niet betalen. Ken je iemand die een financiële nood heeft?

Als je op een van deze vragen ja geantwoord hebt dan is deze teaching belangrijk voor je. Persoonlijk denk ik dat de meeste mensen op alle drie de vragen waarschijnlijk ja kunnen antwoorden. Maar de bijbel laat ons duidelijk zien dat God onze bron wil zijn, dat Hij ons wil zegenen, en dat Hij ons tot zegen wil maken voor de mensen om ons heen.
Laten we hier wat verder naar gaan kijken.

God is een God van voorziening: Hij is je bron!

In genesis 22 noemt Abraham God ‘Jehovah Jireh’: De God die voorziet!
In dat hoofdstuk zie je God die zichzelf bekend maakt door zijn naam: dit is wie ik ben: Ik ben een voorziener!

Het 1e wonder van Jezus was een wonder van voorziening.

Johannes 2

1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar; 2 en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. 3 En toen er gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. 4 En Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u van node? Mijn ure is nog niet gekomen. 5 Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet dat! 6 Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. 7 Jezus zeide tot hen: Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de rand. 8 En Hij zeide tot hen: Schept nu en brengt het aan de leider van het feest. En zij brachten het. 9 Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden was – en hij wist niet, waar deze vandaan kwam, maar de bedienden, die het water geschept hadden, wisten het – riep de leider van het feest de bruidegom, en hij zeide tot hem: 10 Iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is, de mindere; gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard.

11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea en Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in Hem.

Als ik dat lees vraag ik me af, wat was nou echt het nut van dat wonder? Zijn discipelen geloofden al in Hem. Niemand werd genezen, het feest was in volle gang, ze hadden al goed gedronken, er was geen ECHTE NOOD. Maar Jezus voorzag, omdat Hij uit de Vader voort gekomen was, Hij was voortgekomen uit Jehovah Jireh, de God die voorziet. Hij zag de nood en voorzag erin gewoon omdat dat in Zijn aard zit!!

Welke nood heb jij vandaag? Welk verlangen heb jij van God vandaag?

Door de hele bijbel heeft God wonderen van voorziening gedaan maar als je in de kerk erover praat wordt je raar aangekeken. Mensen roepen gelijk ‘die prediker heeft het alleen maar over geld’. Maar als je goed de bijbel leest kan je zien dat voorziening op allerlei manieren komt! Je kan God niet in een klein religieus doosje stoppen!

Hier zijn een aantal voorbeelden van Gods voorziening:

 • Water uit de rots

 

 • Manna uit de hemel

 

Elia bij de beek Kerith waar raven hem ‘s ochtends en ‘s avonds brood en vlees brachten.
Jozef die in schuren voorziening oplegt onder de leiding van God om de hele wereld te voeden.
Jezus die met vijf broden en twee vissen een menigte voedt.
Petrus die een geldstuk uit de mond van de vis vangt om belasting te betalen.

  • Je baan is niet je bron.
  • De overheid is niet je bron.
  • Je pensioen is niet je bron.
  • Mensen en familie zijn niet je bron.

God is je bron! Hij doet meer dan je ooit kan bidden of beseffen!
Hij is Jehovah Jireh: mijn voorziener! Hij is El-Shaddai: de Almachtige, de God die meer dan genoeg is!!

VRAAG GROOT, WANT HIJ IS EEN GROTE GOD!

Hij heeft dieren op duizend bergen (Psalm 50:10)

Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, spreekt de HEERE van de legermachten. (Haggai 2:9)

Jouw voorziening ligt klaar in de hemel. Jehovah Jireh wil voorzien in je noden! Maar als de Zoon des mensen komt, zal Hij geloof vinden op aarde?

Ik geloof dat God staat te popelen om in jouw noden te voorzien, maar vaak zijn we te Hollands als het op het Koninkrijk aankomt. We hebben nog te veel in ons denken dat ‘wie vraagt wordt overgeslagen’. In het Koninkrijk van God is dat niet zo. In het Koninkrijk is het: wie vraagt ontvangt! Wie zoekt, vindt! Wie klopt, het zal hem opengedaan worden! God zit te wachten totdat jij daadwerkelijk in geloof gaat vragen. Hij wacht totdat jij aanvraag doet op wat jouw Vader al klaar heeft liggen voor jou. We hebben zo’n rijke, sterke, almachtige God, maar we wandelen rond als arme bedelaars. Zo hoeft het niet te zijn! En dit geldt voor het financiele vlak, maar het geldt net zo goed voor het geestelijke vlak. We kunnen God voor grote dingen vragen zodat Hij een GROOT WERK doet in ons land.

Valse bescheidenheid is hetzelfde als trots. We houden terug. Zo hoeft het niet te zijn! We hoeven niet bescheiden te zijn, er is een wereld in nood en wij als kinderen van de Allerhoogste hebben de oplossing. Maar als wij onze erfenis niet in bezit nemen kunnen wij niet in die noden van de wereld voorzien. Laten we God gaan vragen om grote dingen te doen IN onze levens en DOOR onze levens heen.